اجرت المثل ایام تصرف چیست؟

  • نویسنده: وحید محمدی نصرآبادی
  • تاریخ آخرین بروز رسانی:
  • دسته بندی: حقوقی
اجرت المثل ایام تصرف در حقوق شخص متصرف غیرقانونی در زمان تصرف خویش از ملک یا هر نوع مالی، می بایست ارزش و بهاءِ آن را به مالک یا مالکین پرداخت نماید.

اجرت المثل ایام تصرف

تعریف لغوی

اجرت: بهاءِ، ارزش، قیمت، مزد

مثل: شبیه، مانند

ایام تصرف: مدتی که ملک در اختیار شخص است.

تعریف حقوقی:

در حقوق شخص متصرف غیرقانونی در زمان تصرف خویش از ملک یا هر نوع مالی، می بایست ارزش و بهاءِ آن را به مالک یا مالکین پرداخت نماید.

برای مثال چنانچه شخصی بدون اجازه ملک دیگری را تصرف و از آن استفاده نماید مالک می تواند با تشکیل پرونده به صورت قانونی درخواست تعیین قیمت مدت زمان تصرف را مطرح نماید.

دیگر خدمات ما: الزام به تنظیم سند رسمی ملک

الف) شرایط و مراحل دعوا اجرت المثل ایام تصرف

1) مالک قانونی ملک یا وکیل و یا نماینده قانونی وی می تواند اقدام به تشکیل پرونده نماید و هیچ شخص دیگری حق طرح دعوی و پیگیری آن را ندارد.

2) مالک می بایست مدارک اثبات کننده مالکیت خود را که مهم ترین آن سند رسمی ملک می باشد را ارائه نماید.

3) مشخصات ملک از قبیل پلاک ثبتی و آدرس دقیق برای تقدیم دادخواست الزامی می باشد.

4) مشخصات متصرف غیرقانونی از قبیل نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق محل اقامت متصرف (که در برخی مواقع محلی غیر از ملک مالک است) و دلیل تصرف شخص متصرف که ممکن است شهادت شهود باشد.

5) دادگاهی صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد که ملک غیرمنقول در حوزه قضایی آن واقع شده است.

برای مثال چنانچه شخصی ملکی را در اصفهان به صورت غیرقانونی تصرف نموده است فقط دادگاه حقوقی اصفهان صالح به رسیدگی می باشد حتی اگر مالک یا غاصب در شهر یا استان دیگری اقامت داشته باشد

دیگر خدمات ما انجام طلاق توافقی

ب) مراحل قانونی دعوای اجرت المثل ایام تصرف

1) مالک یا نماینده قانونی وی باید با رعایت موارد و مدارک ذکر شده به یکی از دفاتر خدمات قضایی در سطح کشور مراجعه و اقدام به تشکیل پرونده نماید.

2) دفاتر خدمات قضایی پس از تشکیل پرونده و اخذ هزینه های دادرسی و اوراق، پرونده را به صورت الکترونیکی به دادگاه محل وقوع ملک ارسال می نمایند.

3) دادگاه صالح در صورت کامل بودن پرونده، وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوی را جهت حضور در دادگاه دعوت می نماید.

4) برای اثبات مالکیت مالک، چنانچه ملک دارای سابقه ثبتی باشد، دادگاه از اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه استعلام به عمل می آورد تا مالکیت مالک برای دادگاه ثابت شود.

5) در صورت انکار متصرف به تصرف خود، دادگاه ممکن است از مالک بخواهد که شهود خود را در دادگاه حاضر نماید تا اظهارات خود را بیان کنند.

6) متصرف غیرقانونی چنانچه در جلسه دادگاه، قانونی بودن تصرفات خود را ثابت نکند دادگاه با توجه به نوع تصرف با تعیین کارشناس مربوطه اقدام به صدور قرار کارشناس می کند.

7) کارشناس به محل ملک مراجعه و پس از بازدید از آن و ملاحظه نوع تصرف و استفاده متصرف، ارزش و قیمت تصرفات را برآورد نموده و به دادگاه اعلام می نماید.

8) چنانچه نظر کارشناس مورد اعتراض طرفین واقع نشود، دادگاه با توجه به مبلغی که کارشناس تعیین نموده است، حکم به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف متصرف را به نفع مالک صادر می نماید.

آخرین مقالات

در حال بارگذاری ...