الزام به تنظیم سند رسمی خودرو و فک پلاک

 • نویسنده: وحید محمدی نصرآبادی
 • تاریخ آخرین بروز رسانی:
 • دسته بندی: حقوقی

الزام به تنظیم سند رسمی خودرو و فک پلاک

الزام به تنظیم سند رسمی خودرو و فک پلاک، نقل و انتقال خودرو و معامله نسبت به آن به طرق مختلف صورت می گیرد. گاهی طرفین (خریدار و فروشنده) با هم به مرکز شماره گذاری و فک پلاک مراجعه می نمایند و پس از فک پلاک و تنظیم شناسنامه جدیدِ مالکیتِ خودرو به دفتر اسناد رسمی مراجعه و سند انتقال قطعی منقول یا همان بنچاق را تنظیم و امضاء می کنند. این راه اگر با تنظیم مبایعه نامه  عادی که حاوی تاریخ تحویل خودرو، مبلغ و... باشد مطمئن ترین مسیر در خرید و فروش و نقل و انتقال خودرو است.

می توانید برای دریافت مشاوره، انجام امور دعوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو و فک پلاک توسط وکلای دارالعدل راگا، گرفتن وکیل برای دعوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو و فک پلاک و دریافت اطلاعات بیشتر راجع به الزام به تنظیم سند رسمی خودرو و فک پلاک  با شماره های زیر تماس بر قرار کنید.

در صورتی که طرفین بدین طریق اقدام ننمایند و فروشنده نیز برای اعطای وکالت فک پلاک و تنظیم سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی حاضر نگردد خریدار راهی جز مراجعه به دادگاه حقوقی و طرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو و فک پلاک ندارد.

بنابر آنچه گفته شد نقل و انتقال خودرو به اشکال زیر صورت می گیرد:

 1. -پس از توافق خریدار و فروشنده و تنظیم مبایعه نامه عادی، فروشنده جهت فک پلاک و تنظیم سند رسمی به خریدار وکالت اعطاء نماید.
 2.  پس از توافق خریدار و فروشنده و تنظیم مبایعه نامه عادی، خریدار و فروشنده به مرکز شماره گذاری و فک پلاک مراجعه نمایند و پس از مبادله ثمن معامله، نسبت به امضاء اسناد فک پلاک اقدام نمایند تا شناسنامه جدید مالکیت تنظیم و صادر گردد.
 3.  پس از توافق خریدار و فروشنده، طرفین نسبت به تنظیم مبایعه نامه عادی اقدام نمایند حال اگر فروشنده با دعوت خریدار به مرکز فک پلاک جهت فک پلاک مراجعه نماید که مشکلی بروز نخواهد کرد، در صورت عدم تمکین فروشنده نسبت به فک پلاک و تنظیم سند رسمی، برای خریدار راهی جز مراجعه به دادگاه حقوقی یا شورا حل اختلاف و طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو باقی نمی ماند.

 

نکات مهم قبل از خرید یا فروش خودرو

 1. حتماً قبل از خرید یا فروش خودرو از مشاوره وکلا بهره ببرید چرا که اولاً قیمت بالای خودرو منطق این موضوع را تقویت می کند. ثانیاً این کار باعث تضمین یک معامله بی نقص و عاری از هرگونه اشکال و ضرر است.
 2. نکات مهمی که در مبایعه نامه عادی باید قید گردد:
  •  مشخصات فروشنده
  •  مشخصات خریدار
  •  موضوع معامله (نوع خودرو، شماره شاسی، شماره موتور و شماره شهربانی، رنگ و مدل)
  •  ثمن معامله و نحوه پرداخت
  •  تاریخ تنظیم سند رسمی و فک پلاک (می تواند همان روز انجام معامله قید گردد)
  •  تاریخ تحویل خودرو
  •  ضمانت اجرای عدم انجام تعهد
  •  ذکر چپی بودن خودرو یا تعویضی بودن قسمتهایی از خودرو
  •  در صورت لزوم اسقاط خیارات قانونی
 3.  بهترین راه این است که پس از مراجعه به مرکز شماره گذاری و انجام کارهای اولیه، مبایعه نامه عادی تنظیم گردد و ثمن پرداخت گردد.

توجه داشته باشید در صورت رعایت نکات پیش گفته، شخصی که قصد انجام کلاهبرداری را دارد یا از انجام معامله منصرف می کند و یا در صورت انعقاد معامله با توجه به استحکام مبایعه نامه منعقده، می توان از ضمانت اجراهای قید شده جهت احقاق حق استفاده نمود. برای مثال می تواند جهت انجام تعهدات فروشنده مانند فک پلاک و تنظیم سند رسمی و یا تعهدات خریدار مانند پرداخت ثمن، ضمانت اجرای روزانه ای جهت تأخیر قرار داد تا در صورت خلف وعده بتوان از محل این ضمانت اجراها خسارت را جبران کرد.

دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوای فک پلاک و تنظیم سند رسمی خودرو

دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوای فک پلاک و تنظیم سند رسمی خودرو، دادگاه یا شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده است (دعاوی مالی 20 میلیون تومان و پایین تر در صلاحیت شورای حل اختلاف و بالای 20 میلیون تومان در صلاحیت دادگاه است)

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو و فک پلاک

خواسته: تحویل خودرو ، تحویل مدارک خودرو، فک پلاک و تنظیم سند رسمی

ریاست محترم شورای حل اختلاف منطقه 4 تهران

باسلام احتراماً به استحضار می رساند: موکل اینجانب به موجب مبایعه مورخ ............... یک دستگاه خودروی ......... به شماره شهربانی ایران ........... مدل ............. به رنگ ........ به شماره موتور ................. و شماره شاسی ................... را از مالک قانونی آن خانم ................ (خوانده ردیف اول) خریداری نموده و کلیه ثمن معامله را فی المجلس به فروشنده پرداخت نموده است. همچنین موکل وکالتی جهت فروش و فک پلاک خودروی مذکور به شماره ................ مورخ .......................... تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی ....... تهران از خوانده ردیف اول اخذ نموده است. خوانده ردیف اول نیز وکالتی جهت فروش و فک پلاک از مالک اولیه آن آقای ............... (خوانده ردیف دوم) به شماره ............... مورخ .................... تنظیمی در دفترخانه شماره .......... تهران اخذ نموده است. ولیکن تا به حال با وجود مراجعات مکرر، خواندگان از تحویل خودرو و مدارک آن و تنظیم سند رسمی به نام موکل سر باز زده اند. لذا با توجه به اینکه اطلاق عقد اقتضای فوریت دارد صدور حکم به الزام خواندگان به تحویل خودرو، تحویل مدارک، فک پلاک و تنظیم سند رسمی به علاوه کلیه خسارات قانونی من جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست.

 

نکته: ارسال اظهارنامه به خوانده برای حضور در دفترخانه اسناد رسمی شرط لازم برای طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و فک پلاک نیست ولیکن برای اتمام حجت و یا در مورد افرادی که احتمال می رود از طرح دعوا علیه خود واهمه دارند می توان اظهارنامه تنظیم و ارسال کرد. 

نمونه رأی تامین خواسته الزام به تنظیم سند رسمی خودرو و فک پلاک

به تاریخ .........شماره قرار: ....................................................... کلاسه پرونده: ...........................................................

مرجع رسیدگی: شعبه ....................

خواهان/ خواهان ها ................................................................

خوانده/ خواندگان ...................................................................

خواسته: صدور قرار تأمین خواسته

گردشکار- خواهان به شرح بالا به طرفیت خوانده دادخواستی به خواسته فوق اقامه و درخواست رسیدگی و صدور قرار تأمین خواسته به استناد (مدارک موجود در پرونده) را نموده است که پس از قبول دادخواست و ثبت به کلاسه فوق شعبه در وقت فوق العاده به تصدی امضاء کنندگان زیر و در حضور/ غیاب/ خواهان/ خوانده تشکیل و با بررسی اوراق پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور  می شود.

نظر به اینکه خواهان با تقدیم دادخواست، تقاضای صدور قرار تأمین خواسته به استناد ................................ و قبض سپرده شماره ........................... نموده است چون ارکان و شرایط درخواست فراهم می باشد لذا شورا مطابق مواد 249 و 292 قانون تجارت- 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار تأمین خواسته معادل مبلغ ................. ریال از اموال بلامعارض خوانده/ خواندگان متضامناً/ بالمناصفه با رعایت مستثنیات دین تا پایان رسیدگی صادر و اعلام می دارد این قرار پس از ابلاغ قابل اجراء و ظرف ده روز قابل اعتراض در این شعبه می باشد.

 

می توانید برای دریافت مشاوره، انجام امور دعوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو و فک پلاک توسط وکلای دارالعدل راگا، گرفتن وکیل برای دعوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو و فک پلاک و دریافت اطلاعات بیشتر راجع به الزام به تنظیم سند رسمی خودرو و فک پلاک  با شماره های زیر تماس بر قرار کنید.

سوالات متداول الزام به تنظیم سند رسمی خودرو و فک پلاک

 

1 -آیا پرداخت ثمن معامله دلیل صحت معامله است یا به عبارت دیگر نپرداختن ثمن معامله باعث بطلان معامله است؟

بنده در تاریخ 23/5/99 یک دستگاه خودرو به یکی از بستگانم با مبایعه نامه عادی فروختم ولیکن نامبرده تا به حال از پرداخت پول و تحویل گرفتن خودرو خودداری کرده است آیا این عدم پرداخت ثمن معامله باعث ابطال معامله است؟

در حقوق ما رد و بدل شدن ثمن از شرایط صحت معامله نیست بنابراین عقد بیع تنها با ایجاب و قبول بین خریدار و فروشنده واقع می گردد و عدم اقدام برای پرداخت ثمن یا تحویل خودرو هیچ تأثیری در اعتبار قرارداد ندارد.

 

2- آیا معامله با لفظ و به صورت شفاهی نیز واقع می گردد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، می توان نسبت به معامله شفاهی درخواست الزام به تنظیم سند رسمی و فک پلاک داد؟

اینجانب در تاریخ 3 مهر 99 به صورت شفاهی ماشین همکارم را خریدم ولیکن الان به دلیل بالا رفتن قیمت خودرو ایشان از به نام زدن ماشین طفره می رود می توانم ایشان را الزام به تنظیم سند کنم؟

بله. نگارش معامله شرط لازم برای صحت معامله نیست. بلکه این ایجاب و قبول است که شرط صحت معامله است و می تواند به صورت شفاهی نیز صورت گیرد ولیکن این شما هستید که می بایست معامله شفاهی را اثبات نمایید. چرا که مدعی امری هستید و بار اثبات دعوا با مدعی است (البینه المدعی). در اینجا شما لازم است ضمن طرح خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و فک رهن اثبات مالکیت را نیز خواستار شوید. از دلایل وقوع معامله می تواند پرداخت پول از طریق سیستم بانکی و شهادت شهود و قرائن و اوضاع و احوال خاص قضیه باشد.

 

3- مدت زمان رسیدگی به پرونده الزام به تنظیم سند رسمی خودرو و فلاک پلاک چقدر است؟

بنده خرداد ماه اقدام به طرح دادخواست نموده ام. رسیدگی به پرونده الزام به تنظیم سند رسمی خودرو و فلاک پلاک چقدر طول می کشد؟

معمولاً نمی توان مدت زمان مشخصی برای رسیدگی به دعاوی تضمین نمود چرا که ممکن است در اثنای رسیدگی موارد بسیاری رخ دهد که باعث اطاله دادرسی گردد ولیکن باید گفت حدوداً 5 ماه رسیدگی بدوی ممکن است زمان ببرد.

 

4- الزام به تنظیم سند رسمی خودروی در رهن چگونه است؟

بنده 6 ماه پیش خودروی پژو 206 خریداری نمودم و اکثر مبلغ خودرو را نیز پرداخت کردم ولیکن پس از استعلام متوجه شدم که خودرو لیزینگی و در رهن است چه کنم؟ چطور می توانم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی بدهم؟

این را بدانید که شرکت لیزینگ با توجه به اینکه خودرو را زودتر از خریدِ شما، در رهن خود برده است نسبت به شما اولویت دارد و می تواند در صورت عدم پرداخت اقساط، خودرو را توقیف و به مزایده بگذارد.

مبایعه نامه منعقده ما بین شما و فروشنده فقط در رابطه خودتان دارای اثر است. بنابراین شما می توانید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، فک پلاک و فک رهن علیه فروشنده و شرکت لیزینگ مطرح نمایید در صورت تمکین فروشنده از حکم دادگاه مشکل حل است.

در صورت عدم تمکین، شما می توانید با اجازه دادگاه پس از مشخص شدن میزان دقیق مبلغ بدهی، بدهی مذکور را به شرکت لیزینگ پرداخت کنید تا مقدمات فک پلاک، فک رهن و تنظیم سند رسمی محیا گردد. سپس نسبت به طرح دادخواست مطالبه وجه علیه فروشنده اقدام نمایید.

آخرین مقالات

در حال بارگذاری ...