نحوه اعتراض به رأی اجرت المثل + نمونه نظریه و لایحه

  • نویسنده: وحید محمدی نصرآبادی
  • تاریخ آخرین بروز رسانی:
  • دسته بندی: حقوقی

اعتراض به رأی اجرت المثل

پس از ارجاع پرونده به یکی از شعبات دادگاه، قاضی رسیدگی کننده دلایل و مستندات خواهان و دفاعیات خوانده را بررسی و آنها را با قوانین مدونه تطبیق داده و در نهایت رأی متناسب با آن پرونده را به صورت مستند و مستدل صادر می نماید. ممکن است رأی صادره به هر دلیلی به نفع یکی از طرفین (خواهان و خوانده) باشد. در این صورت شخصی که رأی صادره را به ضرر خود می داند می تواند در مهلت قانونی 20 روز به رأی اعتراض نماید. این اعتراض در قالب دادخواست تجدیدنظر تنظیم و از طریق دفاتر خدمات قضایی به شعبه صادرکننده رأی ارسال می شود. شعبه بدوی پس از تشریفات تبادل لوایح پرونده را برای رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می کند تا تصمیم و رأی قطعی در مورد پرونده صادر شود.

نمونه لایحه اعتراض به رأی اجرت المثل

لایحه اعتراض به رأی اجرت المثل ایام تصرف به موضوع پرونده بستگی دارد. زیرا اجرت المثل ایام تصرف در مورد کلیه اموال غیرمنقول و برخی از اموال منقول لحاظ می گردد. برای مثال به برخی از پرونده های اجرت المثل ایام تصرف رایج در محاکم دادگستری اشاره می شود و در انتها یک نمونه لایحه اعتراض به رأی اجرت المثل نیز قید می گردد.

1)اجرت المثل ایام تصرف ملک                2) اجرت المثل ایام تصرف زمین زراعی

3) اجرت المثل ایام تصرف خودرو              4) اجرت المثل ایام تصرف ملک مشاع و ...

نمونه لایحه اعتراض به اجرت المثل

قضات محترم دادگاه تجدیدنظر استان ...........

باسلام؛

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه 9900027 شعبه ....... دادگاه حقوقی ................. که منجر به صدور رأی شماره ........ مورخ ................ شده است بدینوسیله اعتراض خود را اعلام و با توجه به دلایل و مستندات ارائه شده تقاضای رسیدگی مجدد و نقض دادنامه صادره را دارم.

شرح ماوقع:

تجدیدنظرخوانده (خوانده پرونده بدوی) بدون کسب اذن و اجازه از اینجانب در تاریخ ............... وارد ملک بنده شده و اقدام به تصرف آن نموده است. پس از اطلاع از تصرف ایشان بارها به نشانی ملک مراجعه و به وی تذکر داده ام که ملک تصرفی ایشان متعلق به بنده بوده و تصرف وی غاصبانه و من غیر حق می باشد ولیکن به اعتراض های من توجهی ننموده و تصرفات خویش را ادامه داده است لذا در نهایت ناچار به تنظیم و ارسال اظهارنامه شماره ............. مورخ .............. به ایشان شدم و پس از چندی دادخواست اجرت المثل ایام تصرف را تنظیم و تقدیم دادگاه عمومی شهرستان .............. نمودم که به شعبه ............... ارجاع و پس از انجام تشریفات قانونی رأی شماره ........... مورخ .................... علیه اینجانب صادر شد.

ایرادات و مستندات

تجدیدنظرخوانده هیچ گونه مستند و مدرکی دال بر وقوع رابطه قراردادی با بنده در جلسه رسیدگی ارائه ننموده است و به صورت شفاهی اعلام داشته که ملک را از بنده اجاره نموده است و برای اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد نموده است. در جلسه رسیدگی مورخ .............. آقایان ............... و ................ و .................. را به عنوان شاهد به دادگاه معرفی نموده ولیکن شهود تعرفه شده هیچ یک صراحتاً به انعقاد قرارداد اجاره اشاره ای ننموده و اعلام داشته اند که در جریان مذاکرات بوده اند و از خوانده (تجدیدنظرخوانده) شنیده اند که ملک را اجراه نموده است.

لذا با توجه به این که شهود خوانده دعوای بدوی در جلسه ادعایی تجدیدنظرخوانده حضور نداشته اند و فقط به گفته ها و شنیده های خود اکتفا نموده اند تقاضای رسیدگی و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را دارم.

                                                                                                                             با احترام

نمونه لایحه اعتراض به نظریه کارشناسی اجرت المثل

ریاست محترم شعبه ............. دادگاه حقوقی شهر ..............

باسلام و احترام؛

در خصوص پرونده کلاسه 9900068 به استحضار می رساند:

کارشناس محترم پرونده در نظریه کارشناسی خویش اظهار داشته زمین مورد نزاع زراعی بوده و در حال حاضر در آن کشت و زرع می شود و ... ولیکن کارشناس مربوطه ظاهراً ملک مورد ارزیابی را اشتباهاً بررسی و در مورد ملک دیگری اظهارنظر نموده است زیرا: اولاً ملک مورد کارشناسی زمین زراعی اعلام شده است در صورتی که ملک متنازع فیه زراعی صرف نبوده و قسمتی از آن باغ می باشد که دارای درختان متعددی است که مورد ارزیابی قرار نگرفته است.

دوماً کارشناس منتخب در نظریه کارشناسی خود (سطر 13) مقدار مساحت زمین را 254000 متر مربع اعلام داشته است ولیکن مطابق اسناد و مدارک پیوست ملک مورد نظر بیشتر از مساحت اعلامی کارشناس می باشد و همان طور که مستحضر هستید مقدار مساحت املاک، تأثیر زیادی در محاسبه اجرت المثل ایام تصرف دارد. با توجه به این که کارشناس مربوطه در دو مورد ذکر شده سهواً بررسی دقیق و تخصصی را به عمل نیاورده است لذا تقاضای ارجاع امر به هیئت 3 نفره کارشناسان را دارم تا با بررسی میدانی و دقیق ملک وقوع کاربری و با در نظر داشتن مقدار مساحت آن، اجرت المثل ایام تصرف ملک را محاسبه و اظهارنظر نمایند.

 

نمونه لایحه اعتراض به نظریه کارشناس اجرت المثل ایام زوجیت

ریاست محترم شعبه ........... دادگاه خانواده 1 تهران

باسلام؛

در خصوص پرونده کلاسه 000095 به استحضار می رساند:

اینجانب ..................... همسر شرعی و قانونی خوانده پرونده می باشم که مطابق سند نکاحیه شماره 65923 مورخ 12/5/92 دفترخانه ازدواج شماره ............... تهران با خانم ................... (خواهان) ازدواج نموده ام. تاریخ انعقاد عقد نکاح 12/5/92 و زمان آغاز زندگی مشترک حدود 2 سال بعد (17/6/94) می باشد ولیکن کارشناس محترم پرونده در نظریه کارشناسی خود زندگی مشترک را از تاریخ 12/5/92 (زمان انعقاد عقد نکاح) لحاظ نموده و بر همین اساس میزان اجرت المثل ایام زوجیت را به اشتباه مبلغ ....................... ریال اعلام داشته است. لذا با توجه به این که مطابق اقرار همسرم در صورتجلسه تنظیمی جلسه رسمی رسیدگی مورخ ............... زمان آغاز زندگی مشترک تاریخ 17/6/94 می باشد ضمن اعتراض به نظریه کارشناس رسمی تقاضا دارم موضوع پرونده به کارشناسان 3 نفره ارجاع گردد تا با بررسی پرونده و با لحاظ زمان دقیق زندگی مشترک، میزان دقیق اجرت المثل ایام زوجیت را اعلام نمایند.

                                                                                                                               با احترام

نمونه نظریه کارشناسی اجرت المثل

ریاست محترم شعبه ................ دادگاه حقوقی ................

در مورد پرونده کلاسه .................. پیرو قرار کارشناسی شماره .................. مورخ ................. و ابلاغیه شماره ............. مورخ ................... در تاریخ .................. به شعبه مراجعه و محتویات پرونده مطالعه شد. ملاحظه می گردد خواهان با ارائه سند مالکیت مشاعی دو دانگ تقاضای اجرت المثل ایام تصرف ملک مشاعی را علیه خواندگان پرونده دارد. به همراه خواهان و با هماهنگی قبلی خواندگان به محل وقوع ملک به نشانی .................................................... مراجعه شد. ملک مورد بازدید قرار گرفت یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی ...................... بخش به مساحت 70 متر مربع دارای یک خواب و سرویس بهداشتی و آشپزخانه و حمام می باشد. تاریخ ساخت بنا 1397 در طبقه 3 واحد 8 می باشد مطابق قرار کارشناسی که محاسبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ .................. لغایت زمان کارشناسی مورد نظر حضرتعالی بوده است با توجه به مساحت و قدمت ملک مورد نظر و میزان سهم مشاعی خواهان (2 دانگ) و کاربری مسکونی ملک میزان اجرت المثل ماهانه ملک مورد کارشناسی مبلغ ..................... ریال و در مجموع به میزان ........................ ریال برآورد و محاسبه می گردد.

 

موارد و مطالب ذکر شده تمثیلی بوده و امکان تعمیم دادن موارد مطروحه به سایر پرونده ها وجود ندارد و هر پرونده می باید به طور خاص توسط وکلاء مجرب و با تجربه موسسه دارالعدل راگا بررسی و اقدام به تشکیل پرونده یا دفاع موثر به عمل آید.

 

نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی اجرت المثل

قضات محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

باسلام؛

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه 9900085 مطروحه در شعبه ........... حقوقی تهران که منجر به صدور دادنامه شماره ..................... مورخ .................... علیه اینجانب شده است بدینوسیله اعتراض خود را اعلام و با توجه به دلایل و مستندات ذیل تقاضای رسیدگی و نقض دادنامه معترض عنه را دارم.

اینجانب در تاریخ 25/3/1396 اقدام به خریداری یک دستگاه خودرو ................. به شماره ................... از تجدیدنظرخوانده پرونده نمودم و علی رغم تنظیم مبایعه نامه و پرداخت قسمت عمده ثمن معامله، ایشان به دلایل واهی از تحویل اتومبیل در تاریخ مقرر امتناع نموده و بیش از یک سال و نیم خودرو بنده را نزد خود نگه داشته و از آن استفاده می نمود که در نهایت ناچار به تنظیم و تقدیم دادخواست اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 25/3/96 نمودم که در نهایت قاضی محترم شعبه ................... (بدوی) در رأی صادره به دلیل عدم تنظیم سند رسمی به نام اینجانب، دعوی اجرت المثل ایام تصرف را رد نموده است ولیکن همان طور که مستحضر هستید عقد بیع از جمله عقود تملیکی می باشد که بنده به محض وقوع عقد (در تاریخ 25/3/96) مالک خودرو هستم و تنظیم سند رسمی از آثار و تشریفات عقد بیع می باشد که تاکنون به دلیل وجود اختلافات شدید، تنظیم سند میسر نشده است. لذا با توجه به این که مبایعه نامه مورخ 25/3/96 پیوست پرونده می باشد و شهود امضاء کننده ذیل آن نیز حاضر به ادای شهادت نزد قضات محترم دادگاه تجدیدنظر نیز می باشند تقاضای رسیدگی و نقض رأی معترض عنه را دارم.

 

لایحه دفاعیه اجرت المثل زوج

ریاست محترم شعبه .................. دادگاه خانواده تهران

باسلام و عرض ادب؛

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه 1400069 مطروحه در آن شعبه به استحضار می رساند:

در تاریخ 14/5/68 با خواهان پرونده ازدواج نمودم و پس از چند ماه زندگی مشترک خود را آغاز نمودیم در حال حاضر بیش از 31 سال است که از تاریخ عقد نکاح می گذرد زوجه با تشکیل پرونده مانحن فیه اجرت المثل ایام زوجیت از تاریخ انعقاد عقد (14/5/68) را مطالبه نموده است لذا در دفاع از ادعای خواهان (زوجه) باید اظهار نمایم که:

اولاً: تاریخ مورد ادعای وی 14/5/68 تاریخ وقوع عقد نکاح می باشد و مطابق رسوم خانوادگی و مشکلات مالی در زمان وقوع عقد، امکان زندگی مشترک با زوجه پس از حدود 2 سال از تاریخ عقد فراهم شد که این مطلب با شهادت شهود موجود قابل اثبات است و همچنین خواهان پرونده به این موضوع اقرار خواهد نمود.

ثانیاً: تمام کارهایی که ایشان در زندگی مشترک انجام داده است با خواست و تمایل قلبی و باطنی خود انجام داده است و بنده هیچ گونه دستور و تحکمی در این خصوص نداشته و ندارم.

همچنین زوجه در طول مدت زندگی مشترک به قصد تبرع تمامی کارهای منزل را انجام داده است و چنانچه قصد و نیت ایشان عدم تبرع بوده است چرا تاکنون حتی یک بار اقدامی در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت نکرده است و در حال حاضر که مشکل خانوادگی حادث شده است اقدام به تشکیل پرونده نموده است.

لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر رد خواسته خواهان را دارم.

شما می توانید در صورت نیاز و مواجهه با مشکلات حقوقی با مؤسسه حقوقی دارالعدل راگا تماس گرفته و پس از اخذ مشاوره تلفنی، و در صورتی که همکاران وکلاء تشخیص دهند با مراجعه حضوری و ارائه کلیه اسناد و مدارک مربوط به پرونده جهت پیشرفت و ادامه کار خود به یکی از وکلاء متخصص و با تجربه مؤسسه اعطاء وکالت نمائید تا در اسرع وقت و به نحو احسن پرونده شما روال قانونی خود را طی و منجر به نتیجه مطلوب گردد.  

آخرین مقالات

در حال بارگذاری ...