مطالبه وجه

  • نویسنده: وحید محمدی نصرآبادی
  • تاریخ آخرین بروز رسانی:
  • دسته بندی: حقوقی

مطالبه وجه چیست؟

این پرونده در مواردی مطرح می شود که شخص بنا به هر دلیلی مدعی این است که از شخص دیگری طلب داشته و مستند این دعوا می تواند قرارداد (مبایعه نامه و اجاره نامه و...) شهادت شهود و یا حتی یک رسید عادی باشد.

خواهان یا وکیل وی می بایست اصل مدرک مورد ادعا را در زمان تشکیل پرونده ارائه نماید تا تصویر آن به صورت الکترونیکی به مجتمع قضایی ارسال شود.

لازم به ذکر است در صورتی که هیچ گونه دلیل مکتوبی وجود نداشته باشد می توان به شهادت شهود نیز استناد کرد که پیشنهاد می گردد در ابتدا یک استشهادیه تنظیم شود و تمام افرادی که شاهد بدهکاری خوانده بوده اند ذیل آن را امضاءِ نمایند و شهود باید اطلاعات کامل خود را در استشهادیه قید نمایند که این اطلاعات شامل: نام، نام خانوادگی، نام پدر، کدملی، نشانی و... می باشد که این استشهادیه نیز باید پیوست دادخواست شود.

پرونده به مجتمع قضایی ارسال و توسط معاونت مجتمع به یکی از شعبات ارجاع می شود که در صورت تکمیل بودن پرونده، جلسه رسیدگی تعیین و طرفین دعوا به جلسه رسیدگی دعوت می شوند.

چنانچه بدهکار در دادگاه حاضر و وجود بدهی را انکار نماید، خواهان (طلبکار) باید سند مکتوب خود را ارائه یا در صورتی که سند عادی یا رسمی در اختیار نداشته باشد باید به شهادت شهود استناد نماید و از قاضی رسیدگی کننده درخواست نماید که شهودی را که قبلاً در دادخواست معرفی نموده است را به جلسه رسیدگی دعوت نماید که در این خصوص قرار استماع شهادت شهود صادر و جلسه دیگری تعیین و در جلسه آینده خواهان باید شهود خود را در جلسه حاضر تا پس از قسم خوردن به قرآن کریم و لفظ جلاله هر آنچه در خصوص ادعای خواهان (طلبکار) می دانند اظهار نمایند.

در مورد شهادت شهود 2 رویه وجود دارد

  •  قاضی دادگاه از شهود سؤال می کند و شاهد هر اطلاعاتی را که دارد بیان می کند و قاضی پرونده اظهارات شاهد را مکتوب نموده و در نهایت شاهد ذیل صورتجلسه را امضاءِ می نماید.
  •  قاضی شعبه صورتجلسه ای را در اختیار هر یک از شهود قرار می دهد و در خصوص طلب خواهان یک سؤال کلی را مطرح و می نویسد که شاهد می بایست شخصاً هر آنچه را که در خصوص سؤال مطرح شده می داند و شاهد آن بوده را مکتوب کرده و در نهایت ذیل صورتجلسه را امضاءِ نماید. در حقوق شاهد به کسی اطلاق می شود که خود شخصاً در جلسه بین طلبکار و بدهکار حضور داشته و شاهد بدهکاری باشد و شخصی که در جلسه حاضر نبوده و مطالبی را از دیگران شنیده باشد شاهد محسوب نمی شود و به اظهارات وی ترتیب اثر داده نخواهد شد. دادگاه به اعتبار اظهارات شهود رسیدگی نموده و در نهایت تصمیم مناسب و قانونی را صادر می کند همچنین ممکن است بدهکار (خوانده) در جلسه حاضر و ادعای پرداخت کل وجه یا قسمتی از آن را مطرح نماید در این صورت باید اسناد و مدارک مورد ادعای خود را به دادگاه ارائه نماید که دادگاه نیز با استعلام از مراجعی مثل بانک ها و مؤسسات مالی صحت و سقم پرداخت ها را بررسی می کند.

در نهایت قاضی دادگاه با بررسی پرونده حکم پرونده را صادر می نماید.

آخرین مقالات

در حال بارگذاری ...