دعوای مطالبه وجه: وجه فاکتور و سفته نمونه دادخواست و رأی

  • نویسنده: وحید محمدی نصرآبادی
  • تاریخ آخرین بروز رسانی:
  • دسته بندی: حقوقی

دعوای مطالبه وجه

این پرونده در مواردی مطرح می شود که شخص بنا به هر دلیلی مدعی این است که از شخص دیگری طلب داشته و مستند این دعوا می تواند قرارداد (مبایعه نامه، فاکتور فروش و اجاره نامه و...) شهادت شهود و یا حتی یک رسید عادی باشد. با موسسه حقوقی دارالعدل راگا همراه باشید.

خواهان یا وکیل وی می بایست اصل مدرک مورد ادعا را در زمان تشکیل پرونده ارائه نماید تا تصویر آن به صورت الکترونیکی به مجتمع قضایی صالح به رسیدگی ارسال شود.

لازم به ذکر است در صورتی که هیچ گونه دلیل مکتوبی وجود نداشته باشد می توان به شهادت شهود نیز استناد کرد که پیشنهاد می گردد در ابتدا یک استشهادیه تنظیم شود و تمام افرادی که شاهد بدهکاری خوانده بوده اند ذیل آن را امضاء نمایند، شهود باید اطلاعات کامل خود را در استشهادیه قید نمایند که این اطلاعات شامل: نام، نام خانوادگی، نام پدر، کدملی، نشانی و... می باشد که این استشهادیه نیز باید پیوست دادخواست شود.

دادخواست و ضمائم پرونده مطالبه وجه به مجتمع قضایی ارسال و توسط معاونت حقوقی مجتمع به یکی از شعبات ارجاع می شود که در صورت تکمیل بودن پرونده، جلسه رسیدگی تعیین و طرفین دعوا به جلسه رسیدگی دعوت می شوند. چنانچه بدهکار در دادگاه حاضر و وجود بدهی را انکار نماید، خواهان (طلبکار) باید سند مکتوب خود را ارائه یا در صورتی که سند عادی یا رسمی در اختیار نداشته باشد باید به شهادت شهود استناد نماید و از قاضی رسیدگی کننده درخواست نماید که شهودی را که قبلاً در دادخواست معرفی نموده است را به جلسه رسیدگی دعوت نماید که در این خصوص قرار استماع شهادت شهود صادر و جلسه دیگری تعیین و خواهان باید شهود خود را در جلسه آتی حاضر تا پس از قسم خوردن به قرآن کریم و لفظ جلاله هر آنچه در خصوص ادعای خواهان (طلبکار) می دانند اظهار نمایند.

بیشتر بدانید خیانت در امانت چیست؟

شهادت شهود در دعوای مطالبه وجه

در مورد شهادت شهود 2 رویه وجود دارد

الف- قاضی دادگاه از شهود سؤال می کند و شاهد هر اطلاعاتی را که دارد بیان می کند و قاضی پرونده اظهارات شاهد را مکتوب نموده و در نهایت شاهد ذیل صورتجلسه را امضاء می نماید.

ب) قاضی شعبه صورتجلسه ای را در اختیار هر یک از شهود قرار می دهد و در خصوص طلب خواهان یک سؤال کلی را مطرح و می نویسد که شاهد می بایست شخصاً آن چه را که در خصوص سؤال مطرح شده می داند و شاهد آن بوده را مکتوب کرده و در نهایت ذیل صورتجلسه را امضاء نماید.

از نظر حقوقی شاهد به کسی اطلاق می شود که خود شخصاً در جلسه بین طلبکار و بدهکار حضور داشته و شاهد بدهکاری و وجود دین    باشد و شخصی که در جلسه حاضر نبوده و مطالبی را از دیگران شنیده باشد شاهد محسوب نمی شود و به اظهارات وی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

دادگاه به اعتبار اظهارات شهود رسیدگی نموده و در نهایت رأی مناسب و قانونی را صادر می کند همچنین ممکن است بدهکار (خوانده) در جلسه حاضر و ادعای پرداخت کل وجه یا قسمتی از آن را مطرح نماید در این صورت باید اسناد و مدارک مورد ادعای خود را به دادگاه ارائه نماید که دادگاه نیز با استعلام از مراجعی مثل بانک ها و مؤسسات مالی صحت و سقم پرداخت ها را بررسی می کند.

در نهایت قاضی دادگاه با بررسی محتویات پرونده، حکم مقتضی را صادر می نماید.

دیگر خدمات ما: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک قولنامه ای

مطالبه وجه فاکتور فروش

در صورتی که خواهان به فاکتور فروش استناد و ادعای طلبی از خوانده را مطرح نماید می تواند فاکتور فروش امضاء شده توسط خوانده را پیوست دادخواست مطالبه وجه فاکتور فروش نموده و پس از انجام تشریفات قانونی دعوای مطالبه وجه فاکتور فروش و اثبات بدهکاری خوانده و عدم پرداخت وجه فاکتور از جانب خوانده، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت وجه فاکتور صادر خواهد شد.

بیشتر بدانید: دعوای مطالبه وجه التزام قراردادی

نمونه استشهادیه مطالبه وجه فاکتور فروش

به نام خدا

اینجانبان امضاء کنندگان ذیل این صورتجلسه گواهی می نمائیم که آقای .................. فرزند ................. در جلسه مورخ .............مبلغ .......... ریال به آقای ................. فرزند ................. بابت ................ بدهکار بوده و قرار بر این شد که در تاریخ .............. کلیه بدهی خود را تسویه و مبلغ بدهی را پرداخت نماید ولیکن تاکنون از پرداخت دین خود استنکاف نموده و با وعده های واهی خواهان را سرگردان نموده است.

بدیهی است در صورت نیاز در کلیه مراجع قضایی و قانونی حاضر و مشاهدات خود را گواهی می نمائیم.

شاهد اول

1)آقا/خانم.................................فرزند.............. با کد ملی ........................ به شناسنامه شماره .................. به نشانی ............................................... امضاء........

2)آقا/خانم.................................فرزند.............. با کد ملی ....................... به شناسنامه شماره .................. به نشانی .................................................امضاء........

3)آقا/خانم.................................فرزند.............. با کد ملی ....................... به شناسنامه شماره .................. به نشانی .................................................امضاء........

4)آقا/خانم.................................فرزند.............. با کد ملی ....................... به شناسنامه شماره .................. به نشانی .................................................امضاء........

بیشتر بدانید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک رهنی 

نمونه دادخواست مطالبه وجه فاکتور فروش

ریاست محترم دادگاه حقوقی ...........

باسلام و احترام؛

خوانده دعوا به استناد فاکتور فروش شماره ..................... مورخ .................... دو تخته فرش دست بافت تبریز به مبلغ .................. ریال را از اینجانب خریداری نموده و متعهد به پرداخت مبلغ فاکتور در زمان تحویل فرش ها بوده است ولیکن پس از تحویل گرفتن فرش هایی که رسید آن نیز پیوست می باشد از پرداخت ثمن معامله استنکاف نموده و هیچ اعتنایی به مراجعات و تماس های تلفنی بنده نیز نمی نماید لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت .................... ریال بابت ثمن معامله و کلیه خسارات قانونی از قبیل هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و ... را دارم.

                                                                                                                                                                  با احترام

                                                                                                                                                                  خواهان

نمونه رأی مطالبه وجه فاکتور فروش

در خصوص دعوای آقای ................ به طرفیت ............... به خواسته مطالبه وجه فاکتور فروش دو تخته فرش به مبلغ ..................... ریال و خسارات قانونی ملاحظه می گردد که خواهان در دادخواست خود اظهار داشته «خوانده دعوا به استناد فاکتور فروش شماره ..................... مورخ .................... دو تخته فرش دست بافت تبریز به مبلغ .................. ریال را از اینجانب خریداری نموده و متعهد به پرداخت مبلغ فاکتور در زمان تحویل فرش ها بوده است ولیکن پس از تحویل گرفتن فرش هایی که رسید آن نیز پیوست می باشد از پرداخت ثمن معامله استنکاف نموده و هیچ اعتنایی به مراجعات و تماس های تلفنی بنده نیز نمی نماید لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت .................... ریال بابت ثمن معامله و کلیه خسارات قانونی از قبیل هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و ... را دارم.» خوانده دعوا علی رغم ابلاغ قانونی و الصاق اخطار وقت رسیدگی و انتظار کافی در جلسه رسیدگی حاضر نشده است، خواهان نیز خواسته خود را مطابق دادخواست بیان داشته لذا با توجه به فاکتور فروش و رسید تحویل فرش ها که هر دو توسط خوانده امضاء شده است و مصون از هرگونه تعرضی باقی مانده است دعوای خواهان به نظر وارد تشخیص و به استناد مواد .............. از قانون مدنی و مواد ............ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ............... ریال بابت ثمن معامله دو تخته فرش و خسارات قانونی از قبیل هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه از تاریخ دادخواست لغایت اجرای حکم صادر و اعلام می دارد رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابلیت واخواهی در این شعبه و ظرف 20 روز پس از ابلاغ رأی حضوری قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان ....................... می باشد.

                                                                                                                رئیس شعبه ............... دادگاه حقوقی ..........................

دیگر خدمات ما: اجرت المثل ایام تصرف خودرو

هزینه دادرسی دعوای مطالبه وجه فاکتور فروش

هزینه دادرسی دعوای مطالبه وجه سفته یا فاکتور فروش و ... براساس خواسته بوده و در دفاتر خدمات قضایی حدود 5/3 درصد از مبلغ خواسته به عنوان هزینه دادرسی محاسبه و دریافت خواهد شد که در نهایت و در صورتی که رأی به نفع خواهان صادر شود چنانچه اقدامات اولیه برای مطالبه هزینه دادرسی نیز به درستی انجام شده باشد دادگاه ضمن محکومیت خوانده به پرداخت وجه فاکتور، به پرداخت هزینه دادرسی نیز حکم صادر می نماید.  

آخرین مقالات

در حال بارگذاری ...