اجرت المثل ایام تصرف خودرو

  • نویسنده: وحید محمدی نصرآبادی
  • تاریخ آخرین بروز رسانی:
  • دسته بندی: حقوقی

اجرت المثل ایام تصرف خودرو

تعریف لغوی اجرت المثل ایام تصرف خودرو

اجرت: بهاءِ، ارزش، قیمت، مزد

مثل: شبیه، مانند

ایام تصرف: مدتی که خودرو در اختیار شخص است.

تعریف حقوقی اجرت المثل ایام تصرف خودرو

در حقوق متصرف غیرقانونی خودرو، در زمان تصرف خویش از اتومبیل یا هر نوع مالی، می بایست ارزش و بهاءِ آن را به مالک یا مالکین پرداخت نمایند.

برای مثال چنانچه شخصی بدون اذن و اجازه مالک، اتومبیل وی را تصرف و از آن استفاده نماید مالک می تواند با تنظیم دادخواست اجرت المثل ایام تصرف خودرو، به صورت قانونی درخواست تعیین قیمت و بهاء مدت زمان تصرف را مطرح نمایند.

می توانید برای دریافت مشاوره، انجام امور دعوای اجرت المثل ایام تصرف خودرو توسط وکلای دارالعدل راگا، گرفتن وکیل برای دعوای اجرت المثل ایام تصرف خودرو و دریافت اطلاعات بیشتر راجع به دعوای اجرت المثل ایام تصرف خودرو  با شماره های زیر تماس بر قرار کنید.

الف) شرایط و مراحل دعوای اجرت المثل ایام تصرف خودرو

دعوا و دادخواست اجرت المثل ایام تصرف، شرایط و مراحلی دارد که در ذیل به صورت مختصر به آن اشاره می شود.

1) مالک خودرو یا وکیل و یا نماینده قانونی وی می توانند اقدام به تشکیل پرونده نمایند و هیچ شخص دیگری حق طرح دعوی و پیگیری آن را ندارد.

2) مالک (مدعی اجرت المثل) می بایست مدارک اثبات کننده مالکیت خویش را که مهم ترین آن سند رسمی خودرو و برگ سبز و... می باشد را ارائه نماید.

3) مشخصات اتومبیل از قبیل شماره پلاک و شماره شاسی و... برای تقدیم دادخواست الزامی می باشد.

4) داشتن مشخصات شخص متصرف غیرقانونی از قبیل نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق محل اقامت ایشان و دلیل تصرف وی که ممکن است شهادت شهود یا تأمین دلیل و... باشد نیز ضروری است.  

5) دادگاهی صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد که متصرف در حوزه قضایی آن اقامت دارد.

برای مثال چنانچه متصرف، خودرو را در اصفهان به صورت غیرقانونی (بدون اذن و اجازه مالک) تصرف نموده است ولی محل اقامت متصرف شیراز باشد، فقط دادگاه حقوقی شیراز صالح به رسیدگی می باشد حتی اگر مالک (مدعی اجرت المثل) خودرو در شهر یا استان دیگری اقامت داشته باشند.

ب) مراحل قانونی دعوای اجرت المثل ایام تصرف خودرو

1) مالک مدعی حق یا وکیل قانونی وی باید با رعایت موارد و دارا بودن مدارک ذکر شده، به یکی از دفاتر خدمات قضایی در سطح کشور مراجعه و اقدام به تشکیل پرونده اجرت المثل ایام تصرف خودرو نمایند.

2) دفاتر خدمات قضایی پس از تشکیل پرونده و اخذ هزینه های دادرسی، اوراقِ پرونده را به صورت الکترونیکی به دادگاه محل اقامت متصرف غیرقانونی  ارسال می نمایند.

3) دادگاه صالح در صورت کامل بودن پرونده، وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوی (مالک خودرو و متصرف غیرقانونی اتومبیل) را جهت حضور در دادگاه دعوت می نماید.

4) برای اثبات مالکیت خواهان، دادگاه از پلیس راهنمایی و رانندگی (راهور) استعلام به عمل می آورد تا مالکیت خواهان برای دادگاه ثابت شود.

5) در صورت انکار متصرف غیرقانونی به تصرف خود، دادگاه ممکن است از مالک بخواهد که شهود خود را در دادگاه حاضر نماید تا اظهارات خود را بیان کنند.

6) متصرف غیرقانونی (بدون اذن و اجازه مالک) چنانچه در جلسه دادگاه، قانونی بودن تصرفات خود را ثابت نکند دادگاه با توجه به نوع تصرف، با تعیین کارشناس مربوطه اقدام به صدور قرار کارشناسی می کند.

7) کارشناس پس از بازدید اتومبیل و ملاحظه نوع تصرف و استفاده متصرف، نوع خودرو و مدل آن، ارزش و بهاء تصرفات را برآورد نموده و به دادگاه اعلام می نماید.

8) چنانچه نظر کارشناس مورد اعتراض طرفین واقع نشود یا پس از اعتراض قطعی شود، دادگاه با توجه به مبلغی که کارشناس یا کارشناسان تعیین   نموده اند، حکم به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف خودرو علیه متصرف را به نفع مالک صادر می نماید.

می توانید برای دریافت مشاوره، انجام امور دعوای اجرت المثل ایام تصرف خودرو توسط وکلای دارالعدل راگا، گرفتن وکیل برای دعوای اجرت المثل ایام تصرف خودرو و دریافت اطلاعات بیشتر راجع به دعوای اجرت المثل ایام تصرف خودرو  با شماره های زیر تماس بر قرار کنید.

نمونه دادخواست اجرت المثل ایام تصرف خودرو

ریاست محترم دادگستری شهرستان .........

باسلام؛

احتراماً به استحضار می رساند، آقای ................... مطابق پرونده کلاسه ......... مطروحه در شعبه ............. که منجر به صدور دادنامه ............. مورخ ........ شده است به سرقت اتومبیل بنده محکوم و از زمان سرقت تا رد مال، بدون اذن و اجازه بنده اتومبیل سمند به شماره ............ را در تصرف خود داشته (به مدت 13 ماه تمام) تا اینکه در اجرای احکام کیفری  خودرو در راستای اجرای حکم تحویل اینجانب شد. لذا تقاضای صدور حکم مبنی بر پرداخت اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و همچنین خسارات قانونی از قبیل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و حق الزحمه کارشناس و... مورد استدعاست.

نمونه رأی پرونده اجرت المثل ایام تصرف خودرو

در خصوص دعوای خواهان آقای .............. به طرفیت آقای .............. و به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف خودرو ایشان نسبت به خودرو سمند به شماره ...........  با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری نظر به این که خوانده در جلسه دادرسی حاضر نشده و ادعای خواهان مصون از دفاع و اعتراض باقی مانده، دادگاه با احراز مالکیت خواهان مطابق استعلام ثبتی پلیس راهور که به شماره ............. مورخ ............. ثبت پرونده می باشد و دادنامه قطعیت یافته شماره ............. شعبه ............. که ضمن آن خوانده به سرقت اتومبیل خواهان محکوم شده است قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر که در نهایت مبلغ .......... ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرف خودرو مذکور تعیین شده است که این نظر پس از ابلاغ مصون از اعتراض قرار گرفته است. علی هذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد ........... قانون مدنی و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ............ ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف خودرو و مبلغ .............. ریال بابت کلیه خسارات قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد رأی صادره غیابی محسوب و ظرف مدت قانونی قابل واخواهی و سپس ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان ........... است.

رئیس شعبه ........... دادگاه عمومی حقوقی .....................

 

هزینه دادرسی دعوای اجرت المثل ایام تصرف خودرو

هزینه دادخواست اجرت المثل ایام تصرف خودرو مطابق مبلغی است که مالک اتومبیل در زمان تنظیم دادخواست برای خواسته خویش ذکر کرده است. چنانچه مالک خواسته خویش را بیشتر از حد نیاز قانونی تقویم (قیمت گذاری) نموده باشد می باید هزینه دادرسی بالاتری را پرداخت نماید.

هزینه کارشناسی در دعوای اجرت المثل ایام تصرف خودرو چه میزان است؟

حق الزحمه کارشناس رسمی دادگستری مطابق عملکرد وی محاسبه می شود. رویه قضایی این است که در ابتدا دادگاه مبلغی را به عنوان علی الحساب تعیین و به مدعی حق (خواهان) اخطار می نماید که هزینه مذکور را پرداخت نماید. پس از واریز هزینه، کارشناس منتخب به شعبه مراجعه و اقدام به  مطالعه پرونده می نماید و بعد خودرو را بازدید و نوع تصرف و نوع خودرو و مدل آن و همچنین مدت زمان تصرف و... را بررسی و نهایتاً نظریه خود را مکتوب و به دادگاه ارائه می نماید.

چنانچه کارشناس مربوطه هزینه پرداختی توسط خواهان را کمتر از عملکرد خود تشخیص دهد در انتهای نظریه کارشناسی خود از دادگاه تقاضای ما به التفاوت حق الزحمه را می نماید و اگر قاضی پرونده تشخیص دهد که مبلغ پرداختی به کارشناس کمتر از فعالیت و کارشناسی وی بوده است مبلغ دیگری را تعیین و خواهان مکلف به پرداخت ما به التفاوت خواهد بود.

آخرین مقالات

در حال بارگذاری ...