وبلاگ دارالعدل راگا

الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع

در مواردی پیش می آید که شخص یا اشخاصی ملکی را به صورت شراکتی خریداری نموده اند یا یک یا چند نفر با پرداخت مبلغی یک قسمت و اصطلاحاً سهم مشاعی را از یک ملک خریداری نموده اند به این معنی که خریدار یا خریداران 6 دانگ ملک را خریداری نمی کنند ...

بیشتر بخوانید

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک رهنی 

در مواردی پیش می آید که خریدار پس از خرید ملک، متوجه می شود که ملک خریداری شده قبل از خرید و انجام معامله در رهن بانک قرار داشته و فروشنده این مطلب را کتمان نموده است در این صورت خریدار برای تنظیم سند با مشکل مواجه شده ...

بیشتر بخوانید

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک قولنامه ای

در مواردی پیش می آید که شخصی ملکی را خریداری نموده و در قرارداد (قولنامه) توافق نموده شده است که در تاریخ معینی فروشنده در دفترخانه اسناد رسمی حاضر و سند ملک را به نام خریدار تنظیم نماید ولیکن فروشنده در تاریخ تعیین شده ...

بیشتر بخوانید

خیانت در امانت

خیانت در امانت به عنوان یکی از جرایم علیه اموال محسوب می گردد که در نظام کیفری ما مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامی جرم و قابل مجازات شناخته شده است.

بیشتر بخوانید

اجرت المثل ایام تصرف ملک موروثی

چنانچه هر یک از وراث بدون اذن و اجازه سایر ورثه، ملک موروثی را تصرف و از آن استفاده نماید باقی وراث می توانند با تنظیم دادخواست اجرت المثل ایام تصرف ملک موروثی، به صورت قانونی درخواست تعیین قیمت و بهاء مدت زمان تصرف را مطرح نمایند.

بیشتر بخوانید

اجرت المثل ایام تصرف زمین کشاورزی و زراعی

چنانچه شخصی بدون اذن و اجازه مالک، زمین کشاورزی وی را تصرف و از آن استفاده نماید مالک می تواند با تنظیم دادخواست اجرت المثل ایام تصرف زمین، به صورت قانونی درخواست تعیین قیمت و بهاء مدت زمان تصرف را مطرح نمایند.

بیشتر بخوانید

اجرت المثل ایام تصرف خودرو

چنانچه شخصی بدون اذن و اجازه مالک، اتومبیل وی را تصرف و از آن استفاده نماید مالک می تواند با تنظیم دادخواست اجرت المثل ایام تصرف خودرو، به صورت قانونی درخواست تعیین قیمت و بهاء مدت زمان تصرف را مطرح نمایند.

بیشتر بخوانید

الزام به تنظیم سند رسمی خودرو و فک پلاک

الزام به تنظیم سند رسمی خودرو و فک پلاک، نقل و انتقال خودرو و معامله نسبت به آن به طرق مختلف صورت می گیرد. گاهی طرفین (خریدار و فروشنده) با هم به مرکز شماره گذاری و فک پلاک مراجعه می نمایند ...

بیشتر بخوانید

مطالبه وجه

این پرونده در مواردی مطرح می شود که شخص بنا به هر دلیلی مدعی این است که از شخص دیگری طلب داشته و مستند این دعوا می تواند قرارداد (مبایعه نامه و اجاره نامه و...) شهادت شهود و یا حتی یک رسید عادی باشد.

بیشتر بخوانید

مطالبه وجه چک های صیاد

کلمه صیاد مخفف جمله صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک می باشد که برای جلوگیری از بروز مشکلات مختلف در صدور و مطالبه وجه چک از طرف قانون گذار پیش بینی شده و مشکلات موجود را به حداقل رسانده است.

بیشتر بخوانید

.برای مشاوره تخصصی با ما تماس بگیرید

تماس بگیر

در حال بارگذاری ...