نمونه لایحه و اعتراض کارشناسی اجرت المثل ایام تصرف

  • نویسنده: وحید محمدی نصرآبادی
  • تاریخ آخرین بروز رسانی:
  • دسته بندی: خانواده

نمونه کارشناسی اجرت المثل ایام تصرف

هر پرونده موضوع خاص خود را دارد که در بررسی و تصمیم گیری راجع به آن مؤثر و حائز اهمیت است.

در فرض مثال چنانچه موضوع پرونده اجرت المثل ایام تصرف زمین زراعی باشد قاضی پرونده پس از این که مدارک و دلایل خواهان و خوانده را بررسی نمود اگر به این نتیجه برسد که خواهان مستحق دریافت اجرت المثل ایام تصرف است موضوع را به احدی از کارشناسان متخصص و با تجربه که صلاحیت لازم را جهت اظهار نظر دارد ارجاع و از بین کارشناسان متعددی که در این زمینه وجود دارند به قید قرعه، و یک یا چند نفر را انتخاب می نماید و به خواهان و یا متقاضی کارشناسی اخطار می نماید تا با پرداخت هزینه کارشناسی از طریق واریز آن به شماره حساب کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز کارشناسان رسمی قوه قضاییه و فراهم نمودن وسایل اجرای قرار، مقدمات کار کارشناسی را فراهم نماید.

کارشناس منتخب پس از اخطار دادگاه به شعبه مورد نظر مراجعه و پرونده را مطالعه می نماید و با هماهنگی خواهان و خوانده به محل زمین زراعی مراجعه و اقدام به بررسی موقعیت مکانی و زمانی ملک مورد نظر می نماید و به بررسی مساحت و نوع کشت و زرع موجود در زمین زراعی، آبی یا دیمی بودن زمین مذکور، نوع محصول مورد کشت و ... می نماید زیرا تک تک این موارد در میزان اجرت المثل ایام تصرف تأثیر شایانی خواهد داشت، بر فرض مثال نوع زمین از لحاظ آبی یا دیم بودن می تواند بر میزان و کیفیت محصول کشت شده و در نهایت در مبلغ اجرت المثل ایام تصرف تأثیر داشته باشد.

ارکان دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

1)خواهان دعوی می باید با دلایل و مدارک قانونی مالکیت خود را نسبت به ملک مورد نظر به اثبات برساند. البته قاضی رسیدگی کننده به دلایل ابرازی خواهان اکتفاء ننموده و از اداره ثبت اسنادو املاک مربوطه استعلام به عمل خواهد آورد و در نهایت پاسخ استعلام اداره ثبت برای دادگاه لازم الاتباع خواهد بود.

2) تصرف خوانده: خواهان باید تصرف خوانده را در ملک مورد ادعای خود ثابت نماید و راه های اثبات تصرف خوانده می تواند از طریق استشهادیه و شهادت شهود باشد یا از طریق تحقیقات محلی و همچنین می توان از راه تأمین دلیل اخذ شده از شورای حل اختلاف نیز تصرف خواهان را ثابت نمود.

3) غاصبانه بودن تصرف: تصرف خوانده می باید بدون اذن و اجازه مالک باشد و چنانچه با اجازه و اذن ملک باشد ارکان دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف فراهم نخواهد بود.

اعتراض به کارشناسی اجرت المثل ایام تصرف

در مواردی که کارشناس رسمی دادگستری نظریه خود را تقدیم شعبه رسیدگی کننده می نماید این نظریه به طرفین پرونده ابلاغ می شود تا ظرف مهلت 7 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، هر یک از طرفین به شعبه مراجعه و نظریه کارشناس را اخذ و مطالعه نموده و چنانچه نظریه را به ضرر خود بداند با ذکر دلایل می توانند به آن اعتراض نمایند که قاضی رسیدگی کننده اعتراض را بررسی و ممکن است موضوع را به هیئت 3 نفره کارشناسان رسمی ارجاع نماید تا کارشناسان جدید موضوع را مجدداً بررسی و با مطالعه اسناد و مدارک و استماع اظهارات طرفین در مورد موضوع اظهارنظر نمایند.

متن نمونه نظریه کارشناسی اجرت المثل ایام تصرف

کارشناس رسمی دادگستری پس از این که از طرف شعبه دادگاه بدوی اخطار شد طبق قانون مکلف است ظرف مهلت تعیین شده به شعبه رسیدگی کننده مراجعه و پرونده را مطالعه و با هماهنگی خواهان و خوانده موضوع کارشناسی را بررسی و اظهارنظر نماید که نمونه نظریه کارشناسی اجرت المثل ایام تصرف ملک موروثی را ذکر می کنیم.

ریاست محترم شعبه ............. دادگاه حقوقی شهر تهران

باسلام و احترام؛

در خصوص پرونده کلاسه بایگانی 1400653 پیرو اخطار شماره ...................... مورخ ....................... که در تاریخ .............. در سامانه ثنا درج و ابلاع شده است ظرف مهلت مقرر قانونی به شعبه مراجعه و پرونده مطروحه مطالعه شد خواهان آقای ................ طی دادخواستی به شماره ......................... مورخ ..................... تقاضای اجرت المثل ایام تصرف ملک موروثی را نموده است و مدعی است دو نفر از وراث پس از فوت پدر آنها همچنان در ملک سکونت داشته و بدون کسب اجازه و اذن سایرین و علی رغم مخالفت های خواهان به تصرفات خود ادامه داده اند لذا با ارائه گواهی حصر وراثت و سند مالکیت مشاعی تقاضای محاسبه اجرت المثل ایام تصرف خواندگان از تاریخ فوت مورث ایشان از تاریخ 10/9/95 را نموده است. در معیت و با هماهنگی خواهان به ملک پلاک ثبتی 349/124 به نشانی تهران خ ................... مراجعه و ملاحظه شد که ملک مورد ادعای خواهان یک واحد آپارتمان به مساحت 100 متر مربع فاقد آسانسور و انباری و پارکینگ در طبقه 4 هر طبقه 2 واحد، آپارتمان در یک ساختمان 15 واحده می باشد که مطابق بررسی های به عمل آمده و مدارک موجود قدمت بنا حدود 15 سال می باشد. واحد مذکور 2 خواب و سرویس بهداشتی و حمام ایرانی، آشپزخانه اپن و پذیرایی و دیوارها کاغذ دیواری و ............. خواندگان در ملک حضور دارند ادعا می کنند بعد از فوت پدرمان ما در ملک هستیم و خود پدر اجازه سکونت به ما داده بود و تا زمانی که سایر وراث سهم الارث ما را پرداخت نکنند ما حاضر به تخلیه نیستیم و در این مدت حافظ آپارتمان بوده ایم و باید به ما اجرت و دستمزد نگهداری ملک را نیز پرداخت کنند.

نظریه کارشناسی

با توجه به مساحت واحد آپارتمان و لحاظ این مطلب که فاقد آسانسور و انباری و پارکینگ می باشد و در طبقه 4 واقع شده است و قدمت بنا و مدت زمان تصرف خواندگان که از تاریخ 10/9/95 می باشد و محل وقوع ملک، اجرت المثل ایام تصرف خواندگان مبلغ ................... ریال محاسبه و تعیین می گردد.

متن اعتراض به نظریه کارشناسی اجرت المثل ایام زوجیت

زوجه می تواند هزینه کارهایی را که در طول مدت زمان زندگی مشترک در منزل زوج و به دستور زوج انجام داده است را مطالبه نماید ولیکن این امور که توسط زوجه انجام شده است باید به قصد اخذ هزینه انجام شده باشد.

در پرونده های مطروحه تحت عنوان اجرت المثل ایام زوجیت دادگاه پرونده را جهت محاسبه مبلغ به کارشناس اجرت المثل ایام زوجیت ارجاع می دهد که کارشناس مربوطه پس از بررسی نظریه خود را ارائه می نماید که این نظر ممکن است از طرف زوج یا زوجه مورد اعتراض قرار گیرد، در ذیل به نمونه ای از اعتراض زوجه به نظریه کارشناس اجرت المثل ایام زوجیت را مطرح می کنیم.

ریاست محترم شعبه ............... دادگاه خانواده 1 تهران

باسلام؛

احتراماً در خصوص پرونده اجرت المثل ایام زوجیت به کلاسه 1400097 که منجر به صدور نظریه کارشناس رسمی شده است بدینوسیله اعتراض خود را اعلام و با توجه به دلایل ذیل درخواست رسیدگی و ارجاع پرونده به کارشناسان 3 نفره را دارم.

کارشناس منتخب دادگاه در نظریه خود میزان اجرت المثل ایام زوجیت را برای 20 سال زندگی مشترک مبلغ ............... ریال اعلام داشته است که این مبلغ به نظر بسیار ناچیز بوده و این در حالی است که اینجانب با سختی فراوان و مشقت بسیار در طول زندگی 20 ساله تمامی کارهای منزل را به نحو احسن انجام داده ام و حاصل زندگی مشترک که 3 فرزند می باشد را نگهداری نموده ام که در حال حاضر 2 نفر از آنها بالغ و رشید شده اند و تنها یکی از آنها صغیر است که هم اینک نیز در حال نگهداری و پرورش وی می باشم لذا با توجه به تعداد سالهای زندگی مشترک و مبلغ تعیین شده به نظر می رسد کارشناس یک نفره و منتخب دادگاه اشتباه کرده و یا سهواً رقم اجرت المثل را تعیین کرده است و مبلغ اعلامی ایشان بسیار ناچیز بوده و ضمن اعتراض به نظریه کارشناس تقاضای ارجاع امر به هیئت 3 نفره را دارم تا با بررسی موضوع و لحاظ کردن تعداد سالیان زندگی مشترک و کارهایی که اینجانب در منزل همسرم انجام داده ام مبلغ صحیح و متناسب را اعلام نمایند.

متن نمونه لایحه اعتراض به نظریه کارشناسی اجرت المثل

پس از این که کارشناس دادگستری نظریه خود را تقدیم دادگاه نمود، قاضی دادگاه دستور ابلاغ نظریه کارشناسی را به طرفین صادر می نماید و دفتر دادگاه اخطار را به طرفین ارسال می کند تا ظرف مهلت یک هفته با مراجعه به شعبه، نظریه کارشناس را اخذ و چنانچه مطلبی اثباتاً یا نفیاً دارند به صورت مکتوب ارائه نمایند. طرفین پرونده به دادگاه مراجعه و نظریه کارشناس را مطالعه و هر طرفی که به نظریه معترض باشد مفاد نظریه را به ضرر خود بداند ظرف مهلت یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطاریه، مهلت اعتراض دارد تا به اعتراض وی رسیدگی شود.

نمونه لایحه اعتراض به نظریه کارشناسی اجرت المثل

ریاست محترم شعبه سوم دادگاه حقوقی دادگستری ....................

باسلام و احترام؛

در خصوص پرونده کلاسه 1400695 به استحضار می رساند:

کارشناس محترم پرونده در نظریه کارشناسی خود که در خصوص ملک متنازع فیه و موضوع پرونده می باشد مرتکب اشتباه شده است و در زمان بررسی و ملاحظه ملک اشتباهاً ملک مجاور را بررسی و مدنظر قرار داده است. این مطلب از صراحت نظریه کارشناس نیز مشخص است زیرا کارشناس مربوطه در سطر 13 نظریه خویش نشانی ملک را ..................... منطقه ............... خ ......................... پلاک 65 اعلام داشته در صورتی که ملک موضوع دعوا پلاک 67 می باشد. همچنین کارشناس در سطر 6 نظریه اظهار داشته در زمین مورد نظر ذرت کشت شده است این در حالی است که زمین مورد تصرف اینجانب به صورت بائر رها شده و هیچ گونه کشت و زرعی در آن صورت نمی گیرد لذا از آنجایی که نوع کشت (از نظر محصول و قیمت آن) در میزان اجرت المثل تأثیر خواهد داشت تقاضای ارجاع پرونده به کارشناسان 3 نفره و بررسی دقیق تر و اظهارنظر صحیح و متناسب توسط ایشان را دارم.

متن نمونه لایحه اعتراض به نظریه کارشناسی اجرت المثل

در صورت نیاز و چنانچه نظریه کارشناس دادگستری به ضرر یکی از طرفین باشد، شخصی که نظر را به زیان خود می داند ظرف مهلت یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطار ملاحظه نظریه کارشناس می تواند با ارائه لایحه ای به نظریه کارشناس اجرت المثل اعتراض نماید و از آنجایی که متن لایحه و نوع نگارش و استدلال آن و استنادی که می شود حائز اهمیت است توصیه می شود که از تخصص یک شخص آگاه به مسائل حقوقی استفاده نموده و هیچ گاه به تنهایی و با علم و اطلاع خود اقدام به تنظیم لایحه حقوقی ننمائید زیرا ممکن است لایحه تنظیمی شما ناقص و نامفهوم و یا فاقد استدلال و استناد مورد نظر بوده و تأثیر لازم را نداشته باشد. در این صورت دادگاه هیچ توجهی به لایحه ننموده و اعتراض انجام شده بی تأثیر بوده و به ضرر شما تمام شود. لذا پیشنهاد می گردد با مؤسسه حقوقی دارالعدل راگا تماس بگیرید تا از تخصص و تجربه گروهی از وکلاء بهره برده و به مقصود خود برسید.

هر چند لوایح تنظیمی توسط وکلاء مجرب و متخصص مؤسسه حقوقی دارالعدل راگا تنوع زیادی داشته و به موضوع و نوع پرونده بستگی دارد ولیکن یک نمونه لایحه اعتراض به نظریه کارشناسی اجرت المثل را در ذیل می آوریم.

متن نمونه لایحه اعتراض به نظریه کارشناسی اجرت المثل

ریاست محترم شعبه هفتم دادگاه حقوقی ...............

احتراماً در مورد پرونده شماره بایگانی 1400583 اظهار می دارم. نظریه کارشناس رسمی دادگستری که در تاریخ ............. به اینجانب ابلاغ شده است مورد قبول بنده نبوده و ضمن اعتراض به آن تقاضا دارم موضوع توسط کارشناسان دیگری بررسی شود زیرا کارشناس منتخب دادگاه مطابق پرینت کتاب کانون کارشناسان رسمی دادگستری صلاحیت لازم برای بررسی موضوع پرونده را نداشته و موضوع پرونده حاضر اجرت المثل ایام تصرف خودرو می باشد ولیکن همان طور که ملاحظه می گردد و اسناد و مدارک آن به پیوست لایحه می باشد صلاحیت و تخصص کارشناس منتخب دادگاه راه و ساختمان می باشد ولیکن موضوع پرونده اجرت المثل ایام تصرف خودرو می باشد که با توجه به این که کارشناس مربوطه فاقد صلاحیت لازم برای بررسی و اعلام در این خصوص بوده است ضمن اعتراض به نظریه کارشناس تقاضای رسیدگی و صدور تصمیم جهت حفظ حقوق اینجانب را دارم.

نمونه لایحه اعتراض به اجرت المثل ایام زوجیت

ریاست محترم شعبه ............. دادگاه خانواده 2 تهران

باسلام؛

احتراماً در خصوص پرونده اجرت المثل ایام زوجیت به شماره بایگانی 1400456 اعتراض خود را به میزان اجرت المثل تعیین شده از جانب کارشناس پرونده اعلام داشته و تقاضا دارم کارشناس 3 نفره تعیین تا بررسی بیشتری انجام تا حقوق قانونی و شرعی بنده لحاظ و حفظ گردد.

کارشناس منتخب دادگاه در نظریه خود تنها بخشی از کارها و اموری را که اینجانب (زوجه) در طول مدت زمان زندگی مشترک با زوج انجام داده ام را در نظریه خود قید و آن را بررسی نموده است. لازم به ذکر است که در طول زندگی 15 ساله با زوج از آنجایی که همسرم فرزند ارشد خانواده بود و نگهداری و سرپرستی پدر و مادر خود را به عهده گرفته و به مدت بیش از 6 سال از پدر و مادر مسن خود در منزل نگهداری می نمودیم که اینجانب شخصاً مسئولیت نگهداری از آنها را بر عهده گرفته و مطابق دستور شوهرم از پدر و مادر وی نگهداری می نمودم که متأسفانه این مورد در نظریه کارشناس لحاظ نشده است هر چند به صورت شفاهی به کارشناس یادآوری و متذکر شدم لذا با توجه به این که بررسی و لحاظ نمودن این موضوع در میزان اجرت المثل ایام زوجیت تأثیر زیادی داشته و مبلغ بیشتری می بایست در نظر گرفته شود تقاضای رسیدگی به این موضوع را دارم.

متن نمونه گزارش اجرت المثل ایام تصرف

ریاست محترم شعبه ....... دادگاه .......... تهران

پیرو اخطار دادگاه مبنی بر مطاله پرونده و تعیین اجرت المثل ایام تصرف خوانده (آقای .............) نسبت به یک دستگاه موتور سیکلت شماره ............. مطابق قرار کارشناسی شماره ................ مورخ ............... صفحه 35 پرونده ظرف مهلت 20 روز به استحضار می رساند: در تاریخ ............... به همراه آقایان ........................ (خواهان) و .................. (خوانده) در محل نگهداری موتور سیکلت به نشانی ......................(پارکینگ شماره 3 راهنمایی و رانندگی) حاضر و وسیله نقلیه مذکور مورد ارزیابی و کارشناسی قرار گرفته، با توجه به کلیه شرایط و محتویات پرونده و سال ساخت موتور سیکلت و سایر موراد به نظر می رسد اجرت المثل ایام تصرف موتور سیکلت از تاریخ مورد نظر دادگاه محترم که 20/9/98 لغایت زمان کارشناسی می باشد ماهیانه مبلغ ....................... ریال و در مجموع مبلغ ......................... ریال برآورد و تعیین می گردد.

                                                                                                             

با احترام

 کارشناس پرونده

دخل و تصرف در پرونده های حقوقی و قضایی اعم از تنظیم لایحه، نگارش دادخواست و لایحه و حتی تشکیل و پیگیری آن و ... نیاز به تخصص و تجربه کافی در زمینه حقوقی می باشد لذا توصیه می گردد که هیچ گاه بدون داشتن علم و آگاهی از مواد و مطالب حقوقی در پرونده های مطروحه در دادگاه، دادسرا و ... دخالت نکنید و حتی الامکان از مشاوره، راهنمایی و کمک متخصصین علم حقوق که دارای تجربه لازم هستند بهره ببرید.

وکلاء مؤسسه حقوقی دارالعدل حقوقی راگا همواره آمادگی لازم جهت ارائه هرگونه مشاوره و راهنمایی به شما را دارند. با تماس با مؤسسه حقوقی می توانید از تجربه و علم وکلاء پایه یک دادگستری استفاده و در پرونده های خود موفق شوید.

آخرین مقالات

در حال بارگذاری ...