اجرت المثل ایام تصرف زمین کشاورزی و زراعی

  • نویسنده: وحید محمدی نصرآبادی
  • تاریخ آخرین بروز رسانی:
  • دسته بندی: حقوقی

اجرت المثل ایام تصرف زمین کشاورزی و زراعی

تعریف لغوی اجرت المثل ایام تصرف زمین کشاورزی و زراعی

اجرت: بهاءِ، ارزش، قیمت، مزد

مثل: شبیه، مانند

ایام تصرف: مدتی که خودرو در اختیار شخص است.

تعریف حقوقی اجرت المثل ایام تصرف زمین کشاورزی و زراعی

در حقوق متصرف غیرقانونی زمین زراعی، در زمان تصرف خویش از زمین یا هر نوع مالی، می بایست ارزش و بهاءِ آن را به مالک یا مالکین پرداخت نمایند.

برای مثال چنانچه شخصی بدون اذن و اجازه مالک، زمین کشاورزی وی را تصرف و از آن استفاده نماید مالک می تواند با تنظیم دادخواست اجرت المثل ایام تصرف زمین، به صورت قانونی درخواست تعیین قیمت و بهاء مدت زمان تصرف را مطرح نمایند.

می توانید برای دریافت مشاوره، انجام امور دعوی اجرت المثل ایام تصرف زمین کشاورزی و زراعی توسط وکلای دارالعدل راگا، گرفتن وکیل برای اجرت المثل ایام تصرف زمین کشاورزی و زراعی و دریافت اطلاعات بیشتر راجع بهاجرت المثل ایام تصرف زمین کشاورزی و زراعی  با شماره های زیر تماس بر قرار کنید.

الف) شرایط و مراحل دعوای اجرت المثل ایام تصرف زمین زراعی

دعوا و دادخواست اجرت المثل ایام تصرف، شرایط و مراحلی دارد که در ذیل به صورت مختصر به آن اشاره می شود.

1) مالک زمین یا وکیل و یا نماینده قانونی وی می توانند اقدام به تشکیل پرونده نمایند و هیچ شخص دیگری حق طرح دعوی و پیگیری آن را ندارد.

2) مالک (مدعی اجرت المثل) می بایست مدارک اثبات کننده مالکیت خویش را که مهم ترین آن سند رسمی و مبایعه نامه و... می باشد را ارائه نماید.

3) مشخصات زمین کشاورزی از قبیل شماره پلاک ثبتی و نشانی زمین و... برای تقدیم دادخواست الزامی می باشد.

4) داشتن مشخصات شخص متصرف غیرقانونی از قبیل نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق محل اقامت ایشان و دلیل تصرف وی که ممکن است شهادت شهود یا تأمین دلیل و... باشد نیز ضروری است.  

5) دادگاهی صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد که زمین کشاورزی در حوزه قضایی آن واقع شده است.

برای مثال چنانچه متصرف، زمین را در اصفهان به صورت غیرقانونی (بدون اذن و اجازه مالک) تصرف نموده است هر چند محل اقامت متصرف شیراز باشد، فقط دادگاه حقوقی اصفهان صالح به رسیدگی می باشد حتی اگر مالک (مدعی اجرت المثل) زمین در شهر یا استان دیگری اقامت داشته باشند.

 

ب) مراحل قانونی دعوای اجرت المثل ایام تصرف زمین زراعی و کشاورزی

1) مالک مدعی حق یا وکیل قانونی وی باید با رعایت موارد و دارا بودن مدارک ذکر شده، به یکی از دفاتر خدمات قضایی در سطح کشور مراجعه و اقدام به تشکیل پرونده اجرت المثل ایام تصرف زمین کشاورزی می نمایند.

2) دفاتر خدمات قضایی پس از تشکیل پرونده و اخذ هزینه های دادرسی، اوراقِ پرونده را به صورت الکترونیکی به دادگاه محل وقوع زمین زراعی ارسال می نمایند.

3) دادگاه صالح در صورت کامل بودن پرونده، وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوی (مالک زمین و متصرف غیرقانونی زمین) را جهت حضور در دادگاه دعوت می نماید.

4) برای اثبات مالکیت خواهان، دادگاه از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک استعلام به عمل می آورد تا مالکیت خواهان برای دادگاه ثابت شود.

5) در صورت انکار متصرف غیرقانونی به تصرف خود، دادگاه ممکن است از مالک بخواهد که شهود خود را در دادگاه حاضر نماید تا اظهارات خود را بیان کنند.

6) متصرف غیرقانونی (بدون اذن و اجازه مالک) چنانچه در جلسه دادگاه، قانونی بودن (با اذن و اجازه بودن) تصرفات خود را ثابت نکند دادگاه با توجه به نوع تصرف، با تعیین کارشناس مربوطه اقدام به صدور قرار کارشناسی می کند.

7) کارشناس پس از بازدید از زمین کشاورزی و ملاحظه نوع تصرف و استفاده متصرف، مساحت و محل وقوع ملک و مدت زمان تصرف، ارزش و بهاء تصرفات را برآورد نموده و به دادگاه اعلام می نماید.

8) چنانچه نظر کارشناس مورد اعتراض طرفین واقع نشود یا پس از اعتراض قطعی شود، دادگاه با توجه به مبلغی که کارشناس یا کارشناسان تعیین   نموده اند، حکم به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف زمین کشاورزی علیه متصرف را به نفع مالک صادر می نماید.

می توانید برای دریافت مشاوره، انجام امور دعوی اجرت المثل ایام تصرف زمین کشاورزی و زراعی توسط وکلای دارالعدل راگا، گرفتن وکیل برای اجرت المثل ایام تصرف زمین کشاورزی و زراعی و دریافت اطلاعات بیشتر راجع بهاجرت المثل ایام تصرف زمین کشاورزی و زراعی  با شماره های زیر تماس بر قرار کنید.

نمونه دادخواست اجرت المثل ایام تصرف زمین کشاورزی

ریاست محترم دادگستری شهرستان .........

باسلام؛

احتراماً به استحضار می رساند، آقای ................... از تاریخ .......... لغایت ......... بدون اذن و اجازه وارد زمین زراعی بنده (به پلاک ثبتی ............ واقع در ..................... ) شده و از زمان ورود به عنف اقدام به کشت و زرع در آن نموده است لذا صدور حکم مبنی بر پرداخت اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و همچنین خسارات قانونی از قبیل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و حق الزحمه کارشناس و... مورد استدعاست.

 امضاء خواهان

 

نمونه رأی پرونده اجرت المثل ایام تصرف زمین کشاورزی

در خصوص دعوای خواهان آقای .............. به طرفیت آقای .............. و به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف زمین کشاورزی پلاک ثبتی واقع در ............... با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری (نظر به این که خوانده در جلسه دادرسی حاضر نشده و ادعای خواهان مصون از دفاع و اعتراض باقی مانده، دادگاه با احراز مالکیت خواهان مطابق استعلام ثبتی که به شماره ............. مورخ ............. ثبت پرونده می باشد و استماع شهادت شهود که مثبت ادعای خواهان می باشند، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر که در نهایت مبلغ .......... ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرف زمین مذکور تعیین شده است که این نظر پس از ابلاغ مصون از اعتراض قرار گرفته است. علی هذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد ........... قانون مدنی و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ............ ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف و مبلغ .............. ریال بابت کلیه خسارات قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد رأی صادره غیابی محسوب و ظرف مدت قانونی قابل واخواهی و سپس ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان ........... است.

 رئیس شعبه ........... دادگاه عمومی حقوقی .....................

 

هزینه دادرسی دعوای اجرت المثل ایام تصرف زمین زراعی و کشاورزی

هزینه دادخواست اجرت المثل ایام تصرف زمین زراعی براساس قیمت منطقه ای زمین محاسبه خواهد شد، دفاتر خدمات قضایی فرم های خاصی را در اختیار خواهان قرار می دهند که اطلاعاتی از قبیل مساحت، موقعیت و کاربری زمین کشاورزی و... توسط خواهان تکمیل و هزینه دادرسی مطابق آن محاسبه خواهد شد.

 

هزینه کارشناسی در دعوای اجرت المثل ایام تصرف زمین کشاورزی؟

حق الزحمه کارشناس رسمی دادگستری مطابق عملکرد وی محاسبه می شود. رویه قضایی این است که در ابتدا دادگاه مبلغی را به عنوان علی الحساب تعیین و به مدعی حق (خواهان) اخطار می نماید که هزینه مذکور را پرداخت نماید. پس از واریز هزینه، کارشناس منتخب به شعبه مراجعه و اقدام به  مطالعه پرونده می نماید و بعد زمین زراعی را بازدید و نوع تصرف و کشت و زرع و همچنین مدت زمان تصرف و... را بررسی و نهایتاً نظریه خود را مکتوب و به دادگاه ارائه می نماید.

چنانچه کارشناس مربوطه هزینه پرداختی توسط خواهان را کمتر از عملکرد خود تشخیص دهد در انتهای نظریه کارشناسی خود از دادگاه تقاضای         ما به التفاوت حق الزحمه را می نماید و اگر قاضی پرونده تشخیص دهد که مبلغ پرداختی به کارشناس کمتر از فعالیت و کارشناسی وی بوده است مبلغ دیگری را تعیین و خواهان مکلف به پرداخت ما به التفاوت خواهد بود.

آخرین مقالات

در حال بارگذاری ...